• OVLAŠTENI ZASTUPNIK Po svim eu normama
  • Besplatna dostava Za narudzbe iznad

Mezi Římem a Byzancí

 

Balkán – poloostrov s bohatou historií

Balkán je poloostrov, ležící na jihovýchodě Evropy, vklíněný mezi Evropu a Blízký Východ. V těchto prostorách, které běžně nazýváme Západ a Východ (Orient) se odedávna vytvářely mocné a velké říše, které zde uplatňovaly svůj vliv.

Na Západě to byla svatá říše římská národa německého, později habsburská říše, na Východě Byzanc a po ní osmanská říše, vytvořená Turky. Po dlouhá staletí to znamenalo válečná tažení, útlak, útěk, hledání nových sídlišť a střídající se nadvlády. Přesto však nesmíme Balkán chápat jen jako prostor, jímž procházela a na nějž útočila vojska z Východu i ze Západu, nýbrž také jako oblast, která byla v kulturním ohledu mostem mezi Evropou a Orientem. Východ a Západ, Středomoří a východní Evropa – všechny tyto oblasti kulturně Balkán ovlivnily, ten však především vyrostl ze svých vlastních hlubokých kořenů.

Staří Řekové, Helénové, na své sousedy, jejichž sídla se nacházela na severu, pohlíželi s nedůvěrou a určitou nadřazeností. Tyto kmeny nazývali bez rozdílu barbary, protože jim jejich jazyky připadaly nesrozumitelné a jejich zvyky divoké a válečnické.

Rozlišovali velké národy Thrákůa Ilyrů, které se dělily na početné kmeny, a podle jejich sídel rozdělovali Balkánský poloostrov na Ilyrii na západě a na Thrákiina východě. Mezi ilyrské kmeny zahrnovali Dalmaty na pobřeží Jadranu, a Panony v Podunají. K Thrákům počítali Moesypři dolním toku Dunaje a Dáky, kteří sídlili v dnešním Rumunsku. Nehostinné hory uprostřed Balkánu (dnes pohoří Balkán na území Bulharska) nazývali Haimos a překročit se je podařilo teprve Alexandrovi Velikému. Z jazykového hlediska byly thrácké a ilyrské kmeny úzce příbuzné. Současné bádání je řadí k západní větvi indoevropské jazykové skupiny, v širším smyslu tedy k řečtině, latině a germánským jazykům.

Ilyrské a thrácké kmeny stály na různém stupni kulturní vyspělosti – vždy v závislosti na intenzitě řeckých a později římských kulturních vlivů. Nedostatek jednoty balkánských národů ve starověku výstižně vyjádřil kolem roku 450 př. Kr. řecký dějepisec Hérodotos: „Po Indech jsou Thrákové nejlidnatějším národem. Kdyby mezi nimi vládla svornost, byli by neporazitelní, ale protože toho nejsou schopni, zůstanou bezmocní." A tak se tedy stali kořistí velkých sousedních států!

Pozůstatky z dob římské vlády na samých západníh hranicích Balkánu - u řeky Kupy v Sisku
Pozůstatky z dob římské vlády na samých západníh
hranicích Balkánu - u řeky Kupy v Sisku

Jeden z takovýchto států vznikl v Makedonii. Makedonci obývali severní pobřeží Egejského moře v okolí Soluně a hornaté vnitrozemí. Řekové je dlouho považovali za napůl barbary a nevzdělané chovatele koní. Makedonský král Filip však násilím řecké státy sjednotil a jeho syn Alexandr Veliký (336 – 323 př. Kr.) pak na tomto základě vytvořil svoji světovou říši, jejíž součástí byla i Thrákie. Za jeho nástupců se však říše rozpadla, Thrákie byla brzy ztracena a podobně jako Ilýrie se opět přiklonila ke kmenovému způsobu života.

A právě to velice usnadnilo mocenskou politiku Říma. „Divide et impera" (Rozděl a panuj) bylo heslem římské expanze. Obratně zasahovali do sporů jednotlivých kmenů, úspěšně vyřadili ze hry své protivníky a postupně si podmanili celou jihovýchodní Evropu. Ta, oslabená a rozdělená na řadu provincií se tak stala součástí římského impéria.

Řím pak zahájil výstavbu nového uspořádání jihovýchodní Evropy. Mír, který zde Římané nastolili na několik století, nazýváme Pax Romana (římský mír). Někteří historikové dokonce tvrdí, že mezi 2. stoletím př. Kr. a 4. stoletím po Kr. dosáhla jihovýchodní Evropa jako celek v počtu obyvatelstva, hospodářském rozvoji, vnitřní bezpečnosti a celkové kulturní vyspělosti takové úrovně, k jaké již později nikdy znovu nedospěla!

Všechna dnešní velká města spočívají bez výjimky na římských základech a to platí i pro síť ulic.

Marcela Čovićová

  • Fotogalerie

Dárci

Vlada RH Grad Rijeka Primorsko-goranska županija Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Vláda ČR Jednota
TOP

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.